Synopsis
Music and Forgetting
برای تحقیقات تکمیلیِ فیلم "A Song for the Dying" به بلوچستان رفته بودم که متوجه شدم برای اولین بار جشنواره موسیقی نواحی سیستان و بلوچستان قرار است برگذارشود. این جشنواره برای اولین و آخرین بار برگذار شد و فرصتی یگانه بود برای ثبت این اتفاق. از قبل چیزی را برنامه ریزی نکرده بودیم چون فرصتش را نداشتیم و همین موضوع حالتی بسیار زنده و واقعی به فیلم داد بطوری که این مستند خیلی به Happening Art نزدیک شد و اثر گذاری آن را مضاعف کرده بود.
با کاروان نوازنده های ایرانشهر با اتوبوس به چابهار –محل برگذاری جشنواره-  رفتیم تا در محل اسکان به دیگر نوازنده ها، که از شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان آمده بودند ملحق شویم. فرصتی بود تا فرهنگ، داستانهای شخصی، باورهای قومی و موسیقی غنی آنها را ثبت کنم. همگی آنها با تفاوتها و اختلافات قومی و قبیلهای که داشتند در آن چند شب در یک وجه اشتراک داشتند و آن برخوردی بود که با موسیقی داشتند. گوئی موسیقی تمام مشکلات ، دردها ، ناکامی ها و ستمهای دوران را به فراموشی تبدیل کرده و این امر به نظر آگاهانه می آمد. آن موسیقی برای آنها جشنی بیکران و برای من حزنی عمیق با خود داشت.  ​​​​​​​